اقمولادا-ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋ اياسىندا 1000 نان استام ءىس-شارا وتەدى - فوتو
16 ناۋرىز, 09:10

اقمولادا-ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋ اياسىندا 1000 نان استام ءىس-شارا وتەدى - فوتو

كوكشەتاۋ. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىندا-ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا 1000 نان استام مەرەكەلىك ءىس- شارا وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اقمولا وبلىستىق مادەنيەت باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرەكەلىك ونكۇندىكتە 14-24-ناۋرىز ارالىعىندا اۋقىمدى جوبالار جوسپارلانعان، ولاردىڭ ىشىندە: «اجەمنەن قالعان اسىلىم» اتتى ساندىك- قولدانبالى ونەر شەبەرلەرىمەن كەزدەسۋ، شەبەرلىك سىنىپتارىن وتكىزۋ، ۇلتتىق ويىندار ۇيىمداستىرۋ، «بوساعانىڭ قۇدىرەتى كەلىن»، «ميسس-ناۋرىز-2023» سۇلۋلىق بايقاۋلارى، «كوكتەم شۋاعى» كوشپەلى كونتسەرتتىك باعدارلامالارى، «ناۋرىز ناقىشتارى» قىلقالام شەبەرلەرىنىڭ بايقاۋى، «عىلىم - تەڭىز، ءبىلىم - قايىق» زياتكەرلىك سايىسى، «ءداستۇرىم اسىل قازىنام» قالالىق بايقاۋى، «ۇلتتىق كيىم - ۇلت مادەنيەتى» ۇلتتىق كيىمدەرى چەللەندجى جانە باسقالارى بار.

ناۋرىز مەيرامىنىڭ مەرەكەلىك ونكۇندىگىن 14-ناۋرىز كۇنى «ريو» س و و- دا وبلىستىق «كوكشەتاۋ» مادەنيەت سارايىنىڭ كوركەمونەرپازدار ۇجىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن «قوش كەلدىڭ، ءاز-ناۋرىز!» مەرەكەلىك كونتسەرتتىك باعدارلاماسى اشتى. كوكشەلىك تۇرعىندار نازارىنا ساۋدا ويىن- ساۋىق ورتالىعىنىڭ قوناقتارىنا قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامى- باۋىرساق تاراتىلدى.

سول كۇنى №1، №3 قالالىق اۆتوبۋس باعىتتارى بويىنشا «ناۋرىز-دۋمان» مەرەكەلىك شەرۋى ءوتتى. قالا تۇرعىندارىن كەلە جاتقان ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز مەيرامىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتاي وتىرىپ، قازاق حالقىنىڭ سالت-داستۇرلەرى مەن ادەت-عۇرىپتارىن ساقتاۋ جانە دامىتۋ ماقساتىندا اۆتوكولىك جولاۋشىلارىنا ءبىرقاتار تاقىرىپتىق سۇراقتار قويىلىپ، قىزىقتى ماعلۇماتتار ۇسىنىلدى. كولىك جولاۋشىلارى شابىتتانا قازاق ۇلتتىق اندەرىن جۇرگىزۋشىلەرمەن بىرگە قوسا ورىندادى.

«قايىرىمدى ۇلت» جالپىۇلتتىق قايىرىمدىلىق اكتسياسى اياسىندا «ايالاۋ» ورتالىعى تاربيەلەنۋشىلەرىنە ءتاتتى سىيلار تارتۋ ەتىلدى.

ادەبيەت جانە ونەر مۋزەيىندە ۇلتتىق ءان ونەرىنىڭ جانە ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا وراسان ۇلەس قوسقان اقىن، ءانشى-كومپوزيتور، جۋرناليست كارىم ءىلياسوۆتىڭ 95 جىلدىعىنا وراي «ارقانىڭ ارقالى ءانشىسى» اتتى ادەبي-سازدى كەش وتەدى. ۇلتتىق ونەردى ساقتاي وتىرا، اقىن ماڭگىلىككە تۋعان ولكەسى تاريحىندا وشپەس ءىز قالدىردى.

قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتىن، سالت-ءداستۇرىن، قولدانبالى شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىنددا وبلىستىق حالىق شىعارماشىلىعى جانە مادەني دەمالىس ورتالىعىمەن «اتا - اۋلەتتىڭ تىرەگى، اجە - ۇرپاقتىڭ جۇرەگى» اتتى وبلىستىق فەستيۆال-بايقاۋى ۇيىمداستىرىلادى. ءىس-شاراعا وبلىستىڭ 15 اۋداندارىنان اتا-اپالار قاتىسادى. فەستيۆال ەرەجەسىنە سايكەس، قاتىسۋشىلار شىعارماشىلىق داعدىلارى مەن ونەرلەرىن ورتاعا سالادى.

ءىس-شارالار قاتارى اياسىندا ۇكىلى ىبىراي اتىنداعى اقمولا وبلىستىق فيلارمونياسى سۇيىكتى كورەرمەندەرىن قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ايگۇل قوسانوۆانىڭ جەكە كونتسەرتىنە شاقىرادى.

اقمولا وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى «ساندىقتاعى مۋزەي» جوباسىنىڭ تۇساۋكەسەرىن ۇسىنادى. جوبا اياسىندا مۋزەي قىزمەتكەرلەرى جىل توڭىرەگىندە قالامىزدىڭ مەكەمەلەرى مەن كاسىپورىندارىنا شىعىپ، ساندىقتاعى جادىگەرلەردىڭ تاريحى جايلى اقپارات بەرەدى.

حالىق قولونەرىن دارىپتەۋ، ونى كوپشىلىك اراسىندا وزەكتى ەتۋ جانە قولونەر شەبەرلەرىنە تاجىريبە الماسۋ جانە داعدىلارىمەن ءبولىسۋ ءۇشىن الاڭ ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تاريحى مۋزەيى «ريو» ساۋدا ويىن- ساۋىق ورتالىعىندا قالا تۇرعىندارى نازارىنا «ناۋرىز كەستەلەرى» اتتى ۇلتتىق شەبەرلەر كورمەسى وتەدى. كورمە اياسىندا جەرگىلىكتى قولونەرشىلەردىڭ قولىمەن جاساعان قۇراق- كورپە، اعاش، تەرى بۇيىمدارى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى.

كىشكەنتاي كورەرمەندەر نازارىنا وبلىستىق تەاترلارلاردىڭ بىرنەشە ساحنالىق الاڭداردا - ناۋرىز مەيرامىنا وراي «ناۋرىز كوجە» ەرتەگىسى، «ناۋرىز پريحوديت ۆ كاجدىي دوم!» اتتى بالالارعا ارنالعان ويىن- ساۋىق شوۋ- باعدارلاماسى وتەدى.

19-ناۋرىز كۇنى «ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ءاز-ناۋرىز» مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلامالار، كىتاپ جارمەڭكەلەرى، ۆيكتورينالار، بالالار بايقاۋلارى ۇيىمداستىرىلادى.

ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى --ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي «كوكشەتاۋ» مادەنيەت سارايىندا «ناۋرىز - ۇلتتىق مەرەكە، ۇرپاققا ونەگە» اتتى قازاق حالقىنىڭ سالت- داستۇرلەرى فەستيۆالى وتەدى.

اۆتور

اسلان وسپانوۆ

جاڭالىقتار