ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى ءبىر ايدا 1,2 ميلليارد دوللارعا ۇلعايدى
10 تامىز 17:27

ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى ءبىر ايدا 1,2 ميلليارد دوللارعا ۇلعايدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆى 53,1 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا مولدابەكوۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، شىلدەنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ۇلتتىق قورداعى ۆاليۋتالىق اكتيۆتەردىڭ كولەمى وتكەن ايدا 1,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا ۇلعايىپ، 53,1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.

وتكەن ايدا ۇلتتىق قوردان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ترانسفەرت تۇرىندە 518 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.

«ترانسفەرتتىڭ ءبىر بولىگى ۇلتتىق قوردىڭ تەڭگەدەگى شوتىنداعى قالدىقتار، سونداي- اق قورعا تەڭگە ءتۇسىمى ەسەبىنەن ءبولىندى. سونىمەن قاتار، ىشكى ۆاليۋتا نارىعىندا 599,2 ميلليون ا ق ش دوللارىنا اكتيۆتەر ساتىلدى، بۇل - ءوز بالاماسىندا 288 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى»، - دەدى ول.

ۇ ب ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ دەرەگىنشە، ماۋسىمدا قورعا 582 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ۆاليۋتالىق ءتۇسىم ءتۇستى.

«ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسى وتكەن ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭ قالىپتاسىپ، اكسيالار نارىعىن ءىشىنارا قالپىنا كەلتىرۋ ەسەبىنەن 1240 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل رەتتە ۇلتتىق قوردىڭ ۇزاق مەرزىمدى كىرىستىلىگى قۇرىلعاننان باستاپ جىلدىق ماندە 3,17 پايىز بولدى»، - دەيدى ءاليا مولدابەكوۆا.

اۆتور مارلان جيەمباي

جاڭالىقتار