اۋا رايى
Астана 10 °С
Алматы 10 °С
ۆاليۋتا باعامى
USD 333.03
EUR 392.61
RUB 5.82
CNY 50.54

قوستانايلىق بوس ۋاقىتىندا ەڭبەك ەتكەنى ءۇشىن جۇمىستان قۋىلعان

قوستانايلىق بوس ۋاقىتىندا ەڭبەك ەتكەنى ءۇشىن جۇمىستان قۋىلعان
13 قازان 07:28 135

قوستاناي. قازاقپارات - جۇمىستان زاڭسىز شىعارىلعان قوستاناي وبلىسى تۇرعىنى سوت شەشىمىمەن بۇرىنعى جۇمىسىنا قايتا الىندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ليساكوۆ قالاسىنىڭ تۇرعىنى قالالىق اكىمدىكتىڭ مادەنيەت جانە سپورت ورتالىعى مەملەكەتتىك مەكەمەسىنە جۇمىسقا قايتا ورنالاستىرۋ جانە ءماجبۇرلى بوس جۇرگەن ۋاقىتى ءۇشىن وتەماقى ءوندىرۋ تۋرالى شاعىمىمەن سوتقا جۇگىنگەن. شاعىم يەسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 2013 -جىلدىڭ 31 -قاڭتارىنان ول اتالعان كاسىپورىنعا مۋزىكالىق جەتەكشى رەتىندە 47 مىڭ تەڭگە ەڭبەكاقىعا، اپتاسىنا بەس كۇندىك جۇمىس كەستەسىمەن جۇمىسقا قابىلدانعان.

ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 25 -قاڭتارىندا «مادەنيەت جانە سپورت ورتالىعى» مەملەكەتتىك مەكەمەسى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ەڭبەك كودەكسىنىڭ 52-بابى 2-بولىگى نەگىزىندە، ونى قوسىمشا باسقا جەردە ەڭبەك ەتەتىندىكتەن جۇمىستان شىعارىپ جىبەرگەن. ازامات ب. بالالار جانە جاسوسپىرىمدەر شىعارماشىلىعى ۇيىندە كۇنىنە ەكى ساعات جۇمىس ىستەگەن. دەگەنمەن، ول قوسىمشا جۇمىستى نەگىزگى جۇمىس ورنىندا سەگىز ساعاتتىق جۇمىس ۋاقىتىن وتەگەننەن سوڭ اتقارعان.

ءوزىنىڭ جۇمىستان شىعارىلۋىن زاڭسىز دەپ ساناعان ب. سوتتان جۇمىسقا قايتا ورنالاستىرۋدى جانە 2017 -جىلدىڭ قاڭتارىنان بۇگىنگى كۇنگە دەيىن ءماجبۇرلى بوس جۇرگەن ۋاقىتى ءۇشىن ەڭبەكاقى ءوندىرۋدى سۇراعان.

ءىستى قاراۋ ناتيجەسىندە سوت ازامات ب- نىڭ شاعىمىن قاناعاتتاندىرىپ، «ليساكوۆ قالالىق اكىمدىگىنىڭ مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ءبولىمى» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنە قاراستى مادەنيەت جانە سپورت ورتالىعىنىڭ ب- نى جۇمىستان شىعارۋ تۋرالى بۇيرىعى جويىلدى. تالاپكەر بۇرىنعى جۇمىس ورنىنا قايتا ورنالاستىرىلىپ، 352 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ەڭبەكاقىسى ءوندىرىلدى.

سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

باستى سوزدەر: ايماق, زاڭ جانە قۇقىق ,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER

پئكئر قالدئرؤ